RecruitmentSelection

Video intervju: početak nove ere selekcije kandidata

Pravovremeno prilagođavanje tržišnim trendovima i promenama u okruženju nikada nije bilo važnije za uspešno poslovanje organizacija nego što je danas. Kako situacija u kojoj se već neko vreme nalazimo i kontinuirano prilagođavamo zahteva učestalu primenu digitalnih tehnologija u gotovo svim aspektima poslovanja, bilo je potrebno preispitati i optimizovati većinu procesa unutar kompanije, među kojima je i proces regrutacije i selekcije. 

Kroz ovaj blog vam prenosimo iskustvo HR tima kompanije Bambi u procesu kreiranja koraka selekcije za novi, šestomesečni program praksi namenjen mladima – Bambi for YOUng

Prilikom osmišljavanja samog procesa selekcije i uspostavljanja koraka koji će ga činiti, bilo je važno uzeti u obzir nekoliko aspekata – pre svega, očekivani broj prijava za sam program, ciljnu grupu kojoj je on namenjen, ograničenja koja smo imali u COVID režimu rada, a takođe i dinamičnost industrije u kojoj poslujemo.

Sagledavši celokupnu situaciju, kao i inovacije u oblasti ljudskih resursa u vezi sa alatima koji se primenjuju u procesu selekcije, odlučili smo se da jedan od koraka selekcionog procesa bude i video intervju. 

Evo od čega se ovaj korak sastojao. Na mobilni telefon kandidata u vidu SMS poruke stizao je poziv da putem video snimka odgovore na tri postavljena pitanja, i to: 

  1. Opiši nam projekat koji je za tebe najznačajniji; 
  2. Kada imaš neku dobru ideju, na koji način je predstavljaš drugima? 
  3. Kako bi te opisale kolege za fakulteta? 

Svaki kandidat je trebalo da u najviše tri minuta odgovori na postavljena pitanja, te da iste prosledi HR timu u narednih nekoliko dana od trenutka prijema poziva za video intervju. Nakon slanja odgovora, video snimke smo gledali mi kao članovi HR tima i na taj način se upoznavali sa kandidatima, a zatim,  vodeći računa o unapred postavljenim kriterijumima, donosili odluku o tome ko će proći u naredni krug selekcije. 

Benefiti korišćenja video intervjua u procesu selekcije 

Uključivanje video intervjua u proces selekcije za program praksi imalo je pregršt benefita. 

Angažovanost kandidata

Pre svega, oslanjajući se na povratne informacije kandidata u vezi sa ovim korakom, izvukli smo zaključak da je on za njih predstavljao jedno novo i nesvakidašnje iskustvo u procesu selekcije, koje ih je dodatno motivisalo da se predstave na pravi način. Sa druge strane, ovaj vid predstavljanja bio je u skladu sa svakodnevnim iskustvom milenijalaca koji pri komuniciranju prevashodno koriste digitalne tehnologije, različite aplikacije i platforme.

Uvođenjem video intervjua u proces selekcije uzete su u obzir navike današnjih generacija, pri čemu im je istovremeno pružena mogućnost da se predstave na autentičan i jedinstven način. Upravo je to doprinelo da angažovanost kandidata i njihova posvećenost procesu selekcije bude na izuzetno visokom nivou, čime je postignut jedan od željenih efekata ovog koraka. 

Ušteda resursa uz obezbeđivanje kvaliteta

Korišćenje video intervjua kao jednog od koraka selekcionog procesa, imalo je benefita ne samo za kandidate, već i za ceo HR tim unutar kompanije koji je sprovodio proces selekcije za Bambi for YOUng program. Pre svega, sam proces se optimizovao i ubrzao, pri čemu je veliki broj kandidata bio intervjuisan, a takođe je došlo i do smanjenja vremena utrošenog na upoznavanje sa njima.

Pravi odabir pitanja za video intervju, koji su nam pružili uvid u ključne kompetence važne za ovaj program, bio je polazna osnova za navedeni korak. Prilikom kreiranja samih pitanja, poseban fokus je stavljen na očekivanja koja smo imali od studenata koji će se priključiti našem timu, a na samom početku je kreiran i profil idealnog kandidata, koji nam je bio vodilja u procesu odlučivanja.

Osim veće angažovanosti kandidata i njihove posvećenosti u procesu selekcije, još jedan od benefita korišćenja video intervjua jeste svakako skraćivanje vremena za odabir pravog kandidata. Budući da je okruženje u kojem poslujemo veoma brzo i dinamično, a da sa druge strane dugi procesi selekcije mogu biti umarajući za kandidate i posledično dovesti do njihovog pasiviziranja i odustajanja, video intervju je i iz ove perspektive bio idealno rešenje.

Kandidati su za veoma kratak vremenski period znali svoj status u procesu selekcije, a mi kao tim smo utrošili znatno manje vremena. Kvalitet odgovora je bio na izuzetno visokom nivou i ovaj alat nam je omogućio da zaista, u odnosu na prethodno dobro postavljene kriterijume, donesemo prave odluke. Kada kažemo prave odluke, za to imamo i veoma čvrste dokaze, budući da su svi praktikanti nakon šestomesečnog programa postali stalni članovi naše Bambi porodice! 😊

Fleksibilnost i agilnost procesa 

Još jedan od benefita koje bismo takođe istakli jeste mogućnost da se video odgovor jednog kandidata pogleda nekoliko puta ukoliko je potrebno, čime je obezbeđeno da se detalji koji mogu biti od ključnog značaja ne previde. Dodatno, a oslanjajući se na prethodno iznet zaključak, korišćenje video intervjua u procesu selekcije omogućava timu veću slobodu u radu, fleksibilnost i agilnost, a svi smo svesni da su to krucijalni koncepti koje treba negovati u vremenu koje nas okružuje. 

Uticaj na employer branding kompanije

Na kraju, ne i najmanje važno, ovakav proces selekcije je veoma pozitivno uticao na employer branding naše kompanije. U današnje vreme, kada je na tržištu prisutan veliki broj kompanija, ne dovodi se u pitanje značaj brendiranja poslodavca i ulaganja u ovaj apsekt poslovanja. Inovirajući procese i prilagođavajući ih trendovima, još jednom smo se pozicionirali na tržištu kao kompanija koja prati inovacije u različitim oblastima i koja je otvorena za nove ideje i testiranje dobrih praksi.

Potencijalni izazovi

Izazov na koji možemo naići prilikom korišćenja video intervjua jeste sticanje uvida u samo određene aspekte ličnosti i ponašanja kandidata i izostanak celokupne slike o njemu. Međutim, još jednom ističemo značaj kvalitetnog i jasnog formulisanja pitanja, kao i to da video intervju kao takav treba da bude samo jedan od koraka selekcije, koji će nam obezbediti efikasnost, ali i kvalitet procesa.

Šta smo naučili iz ovog procesa?

Budući da smo uveliko u procesu kreiranja koraka selekcije za ovogodišnji Bambi for YOUng program, oslanjajući se na prošlogodišnji proces selekcije i evaluirajući isti, usaglasili smo se da je video intervju korak koji svakako treba zadržati.

Ono što smo naučili iz ovog iskustva jeste da je neophodno pratiti tržišne trendove i testirati dobre prakse drugih kompanija, biti usmeren na kontinuiranu optimizaciju procesa unutar organizacije i biti spreman za prilagođavanje promenama. Sa druge strane, veoma je važno definisati ciljnu grupu koja nam je u fokusu za konkretan proces i uzeti u obzir njihove navike i potrebe, kako bi se obezbedila najveća moguća angažovanost.

Takođe, pokazano je da je prilikom implementiranja novih tehnologija, osim fokusa na kvantitativni aspekt  (ušteda vremena, novca i drugih resursa) neophodno obezbediti da se kvalitet procesa ne naruši. Naravno, još jednom je potvrđeno da su timski rad, zajedništvo i orijentisanost na druge bili preduslov za kvalitetno sprovođenje čitavog procesa. 

Ako se još uvek dvoumite da li je video intervju alat koji treba da postane deo vaše prakse, savetujemo vam da ga testirate, a sigurni smo da će nakon toga postati i vama i kandidatima omiljeni korak selekcije!

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button