Culture

Ambasadori kulture u organizaciji: mentori i šampioni promena

Tri glavna uvida ovog teksta:

 • Razlozi zbog kojih je dobro da kompanije imaju ambasadore kulture
 • Kako prepoznati ambasadore kulture
 • Šta bi trebali da rade ambasadori kulture

Ambasador kulture je pojam koji je relativno nov za naše podneblje, pa samim tim nema ni mnogo ljudi u našem okruženju koji rade na poziciji sa ovim nazivom. Globalno je situacija malo drugačija – u pogledu većeg broja pojedinaca čiji je naziv radne pozicije ambasador kulture. S obzirom na to da se radi o specifičnoj ulozi, ona najčešće u praksi bude deo neke druge pozicije na kojoj zaposleni radi, ali pod drugim nazivom. Generalno gledano, ambasadori kulture su zaposleni koji pomažu višem menadžmentu u negovanju i promovisanju kulture koja se razvila u okviru neke kompanije.

 

Razlozi zbog kojih je dobro da kompanije imaju ambasadore kulture

 • Zaposleni u kompaniji će imati jasnu ideju o tome kakva ponašanja su u skladu sa kulturom kompanije, s obzirom na to da ambasadori rade direktno sa zaposlenima na temama vrednosti, dobrih praksi, normi ponašanja i ostalih dimenzija kompanijske kulture
 • Kompanija će ići u korak sa promenama, kroz pažljivi i analitični pristup ambasadora kulture, što će kompaniju ujedno činiti konkurentnijom, kroz uobličavanje kulture 
 • Snažna kompanijska kultura privlači i zadržava top talente, a ambasadori kulture su osobe koje mogu podstaći zaposlene da zajedničkim snagama rade na održavanju i jačanju kompanijske kulture
 • Ambasadori će informisati stakeholder-e, te će kompanija privući partnere koji imaju sličnu kulturu 
 • Ambasadori će širiti glas o kompanijskoj kulturi i posledično, kompanija će uglavnom privlačiti kandidate i talente koji se u velikoj meri podudaraju sa kulturom kompanije
 • Važno je da kompanije imaju nekoga čiji je glavni cilj da osigura pozitivnu kompanijsku kulturu, a to je upravo ambasador kulture
 • Zaposlenima je lakše da vrednosti kompanije “žive” i da rade u skladu sa istim, kada im neko (ambasador kulture) pojasni kako je to sve primenljivo u njihovom svakodnevnom radu
 • Ostali razlozi

Upravo zbog navedenih razloga je bitno razviti ovu rolu u okviru kompanija. A kada razmišljamo o tome ko bi mogao biti pogodan za ambasadora kulture, dolazimo do sledećeg pitanja.

 

Kako prepoznati ambasadore kulture?

Poželjno je i preporučljivo da za ambasadora izaberete osobu interno, koja već jako dobro poznaje vrednosti kompanije i kulturu koja se u kompaniji razvila. To bi trebalo da bude osoba koja “živi” vrednosti kompanije, koja se izdvaja po tome što pomaže novozaposlenima da se priviknu na to “kako mi ovde radimo stvari” – što u stvari i jeste kultura organizacije. Kakva god da je kultura u organizaciji, reč o njoj će se proširiti, a ako kompanija tretira svoje zaposlene sa poštovanjem i izdvoji one koji najglasnije pričaju o tome kako im je u kompaniji i nagradi ih rolom ambasadora, to se kompaniji može višestruko isplatiti. Time će zaposlene transformisati iz osoblja u ambasadore kulture, a što vodi napretku poslovanja kompanije, uz zadržavanje postojećih i privlačenje novih top performera.

 

Kada razmišljate o ovoj osobi i ko bi to mogao biti, razmišljajte o nekome ko bi mogao biti lice kompanije ne samo ka eksternim stakeholder-ima, nego i interno, budući da je ovde mnogo važniji taj interni deo. Eksterni fokus se pooštrava kada dođe do privlačenja talenata koji bi bili kulturološki fit. 

 

Bitno je da ambasadora karakterišu veoma razvijene veštine komunikacije, sposobnost građenja interpersonalnih odnosa i poverenja, veštine rešavanja problema i organizovanja. Radi se o osobi koja je vođena svrhom i željom da sve što zna o kulturi kompanije prenese na zaposlene na različitim nivoima koji rade u toj kompaniji. To je osoba koja veoma dobro osluškuje zaposlene i percipira ponašanja zaposlenih unutar konkretne organizacije, kao i samu klimu u organizaciji, a uz to vlada saznanjima o tome šta ljudi unutar organizacije zaista misle. Sve to ambasadoru pomaže da prati usaglašenost sa kulturom organizacije i sprovodi promene, ukoliko i kada su potrebne, s obzirom da je kultura kompanije “živa stvar”, koja je podložna promenama. Ambasadori su promišljeni i hrabri u promenama, uz eksperimentalni pristup i otvorenost za feedback.

 

Neke kompanije u inostranstvu daju priliku zaposlenima da se jave sami za program ambasadora kulture ili da preporuče kolege. Na ovaj način svako ima priliku da razmisli, prilikom prijave za ovaj program, šta mu najviše prija u kompaniji i šta najviše “voli” u vezi sa tim kako se u kompaniji radi i ophodi prema zaposlenima. Na ovaj način su zaposleni svesniji vrednosti kojima je oblikovana kultura kompanije i uključeni su u njeno propagiranje.

 

Šta bi trebali da rade ambasadoti kulture?

Osluškivanje i prepoznavanje kulture

Ambasador kompanijske kulture je jedna vrlo odgovorna i sveobuhvatna rola, što je i razlog da se razmotri kao pozicija za sebe. Nekad ova rola može delovati kao produžetak internih komunikacija, ali je mnogo više od toga. Kako kultura uvek postoji u organizaciji, prva stvar koju ambasador kulture radi treba da bude osluškivanje i prepoznavane kulture koja je prisutna u kompaniji, zatim istraživanje zašto kompanija ohrabruje neka ponašanja i akcije, ispitivanje motivacije lidera za promenu i predstavljanje dobrih primera promena prisutnih u okruženju, uz podršku kolega. 

 

Praćenje promena i oblikovanje kulture

Kako se promene stalno dešavaju oko nas, ambasadori kulture bi trebali da prate te promene i oblikuju kulturu, uzimajući u obzir ove promene. S obzirom da promena u kulturi mora biti jasno saopštena, kako bi je svi razumeli i pristali da je podrže, to je još jedan segment posla oko koga se angažuju ambasadori kulture. Kako se kultura menja, ambasadori se pretvaraju u “šampione promene”, kako bi preneli potrebu za promenom, ispitali mogućnosti, kroz slikovite primere dobrih praksi preneli korak po korak kako to može da izgleda u njihovoj kompaniji, pridobili slaganje i krenuli u postepeno sprovođenje inicijative za promenu. Ambasadori kulture su svesni i da se rezultati sprovedenih promena ne vide odmah, s obzirom da je za promenu kulture potrebno vreme. Na ambasadorima je da isprate i stepen prilagođavana na promene i u kojoj meri se promenjeno stanje ustalilo. Oni su u kontaktu sa globalnim ambasadorima, radi deljenja znanja, najboljih praksi i kreativnih ideja u vezi sa negovanjem kompanijske kulture. 

 

Ambasadori kao mentori

Bitno je da su ambasadori kulture uključeni od samog početka po dolasku osobe u kompaniju, dakle već kroz onboarding, kako bi pravovremeno i na adekvatan način upoznali novozaposlene sa kulturom koja vlada u kompaniji. Ambasadori kulture mogu ovome pristupiti kroz 1 na 1 sastanke, radionice ili treninge. Oni mogu biti i role modeli koji demonstriraju željene stavove, radnu etiku, te vrednosti unutar kompanije, a mogu i motivisati zaposlene da teže doprinosu radnom okruženju. Ambasadori kulture su tu takođe i kako bi uključivali zaposlene na svim nivoima u negovanje kompanijske kulture. Koriste pristup deljenja znanja i deljenja vrednosti, kako bi zaposleni učili o kulturi i vrednostima u praksi, povezujući kako mogu demonstrirati kompanijske vrednosti i kulturu kroz svoj rad.

 

Ambasadori kompanijske kulture su tu i da bi ispratili i prepoznali ko od zaposlenih “živi” kompanijsku kulturu, a ko ne. Na njima je da reaguju u skladu sa tim. Nagrađuju one koji rade i ponašaju se na poslu u skladu sa kompanijskom kulturom, a iskreni su i otvoreni sa onima koji ne prihvataju i ne odišu uverenjima i vrednostima koji su deo kompanijske kulture. Trude se da utiču na njih u pogledu usaglašavanja sa kulturom kompanije, a ako su odstupanja velika, bez želje za promenom, najčešće dolazi do prestanka saradnje. 

 

Iako je kompanijska kultura odgovornost svih zaposlenih u kompaniji, poželjno je da kompanije imaju osobu koja se dominantno bavi kulturom – u čemu se prepoznaju ambasadori kulture. Što se tržište više menja, u trci za talentima sve više će ključno biti da u kompanijama imamo ljude koji brinu o kompanijskoj kulturi i čine sve da kultura bude takva da zadrži i privuče top talente. Ovo je značajno i kada sagledamo malo šire, te kako Simon Sinek navodi kupci nikada neće voleti kompaniju, dok je zaposleni ne zavole prvi – a to je upravo tema za ambasadore kulture!

 

Autorka teksta: Lara Knežević, psiholog i HR konsultant

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button